Виберіть свою мову

 

KPI

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ЗВАРЮВАННЯ імені Є. О. ПАТОНА

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

LTFT

 Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25 % від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

 

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
для здобувачів ступеня бакалавра
за освітньою програмою «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій»
за спеціальністю 131 Прикладна механіка
на 2022-2023 навчальний рік
(вступ 2020 року) (для прискореної форми навчання вступ 2021 року)


УХВАЛЕНО Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол № 3 від « 27 » січня 2022 р.)


Вченою радою ННІМЗ ім. Є.О. Патона КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол №17 від «23» грудня 2021 р.)

 

 


Зміст

Дисципліни для вивчення студентами з нормативним терміном навчання у осінньому семестрі третього року підготовки
Зварювальні матеріали

САПР у зварюванні
Поверхневі фізико-хімічні процеси
Програмування автоматизованих технологічних систем у зварюванні
Мікропроцесорна техніка
Основи наукових досліджень та технічної творчості

Дисципліни для вивчення студентами з нормативним терміном навчання у весняному семестрі третього року підготовки
Технології та устаткування газотермічного нанесення покриття

Паяння матеріалів
Теорія та практика створення функціональних покриттів
Технологія та устаткування вакуумно-конденсаційного нанесення покриття
Комп'ютерне проектування
Фізика лазерів
Системи комп'ютерного проєктування
Основи формоутворення поверхонь різанням
Технологія машинобудування
Технології зварювання конструкційних металів
Контактне зварювання
Устаткування для зварювання та споріднених процесів
Технології та устаткування зварювання тиском
САПР

Дисципліни для вивчення студентами зі скороченим терміном навчання у осінньому семестрі другого року підготовки
Мікропроцесорна техніка

Технології та устаткування газотермічного нанесення покриття
Паяння матеріалів

Дисципліни для вивчення студентами зі скороченим терміном навчання у весняному семестрі другого року підготовки
Зварювальні матеріали

САПР у зварюванні
Поверхневі фізико-хімічні процеси
Програмування автоматизованих технологічних систем у зварюванні
Фізика лазерів
Системи комп'ютерного проектування
Основи формоутворення поверхонь різанням
Здатність до зварювання конструкційних матеріалів
Фізико-хімічні основи нанесення покриття та модифікації поверхні 

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
для здобувачів ступеня бакалавра
за освітньою програмою «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій»
за спеціальністю 131 Прикладна механіка
на 2023/2024 навчальний рік
(вступ 2021)(для прискореної форми навчання вступ 2022 року)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського

(протокол № 5 від «23 » лютого 2023р.)

УХВАЛЕНО
Вченою радою НН ІМЗ ім. Є.О. Патона КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол №2/23 від «30» січня 2023 р.)

 

 

Зміст

Освітній компонент 1
Здатність до зварювання конструкційних матеріалів

Фізико-хімічні основи нанесення покриття та модифікації поверхні
Фізика лазерів

Освітній компонент 2
Зварювальні матеріали

Програмування автоматизованих технологічних систем у зварюванні
Системи комп'ютерного проєктування

Освітній компонент 3
САПР у зварюванні

Поверхневі фізико-хімічні процеси
Основи формоутворення поверхонь різанням

Освітній компонент 4
Технології зварювання конструкційних металів

Обладнання та технологія вакуумно-конденсаційного нанесення покриття
Фізичні основи лазерних технологій

Освітній компонент 5

Контактне зварювання
Зварювання тиском
Технологія машинобудування

Освітній компонент 6
Устаткування для зварювання та споріднених процесів

Технології та устаткування для наплавлення
Системи керування технологічним обладнанням

Освітній компонент 7
Паяння матеріалів

Технології та устаткування газотермічного нанесення покриття
Мікропроцесорна техніка

Освітній компонент 8
Практикум з ручного дугового зварювання

CAD та CAM у зварюванні, лазерних та споріднених процесах
Лазерна поверхнева обробка
Нанотехнології в зварюванні та споріднених процесах

Освітній компонент 9
Зварювання кольорових металів і сплавів

Джерела живлення для дугового зварювання
Технологія лазерної розмірної обробки

Освітній компонент 10
Зварювання пластмас

Автоматичне керування зварювання
Основи розрахунку та конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання

Освітній компонент 11
Технологічне проектування виробничих площ

Конструювання вузлів зварювальних установок
Основи наукових досліджень та технічної творчості

Освітній компонент 12

Координація зварювальних робіт
Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій
Променеві засоби зварювання
Обробка поверхонь з покриттями

Освітній компонент 13
Контроль якості у зварюванні

Комбіновані та гібридні технології у зварюванні та інженерії поверхні
Адитивні технології
Проєктування оптико-механічних вузлів

Освітній компонент 14
Засоби механізації зварювального виробництва

Виробництво зварювальних установок
Математичне моделювання та оптимізація технологічних об'єктів та систем
Обладнання для газотермічного нанесення покриття