Виберіть свою мову

 

KPI

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ЗВАРЮВАННЯ імені Є. О. ПАТОНА

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

LTFT

 Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25 % від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.


Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою
«Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій»
за спеціальністю 131 Прикладна механіка
на 2023/2024 навчальний рік
(вступ 2023 року)

      ЗАТВЕРДЖЕНО
Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол № 5 від « 23 » лютого 2023 р.)

УХВАЛЕНО
Вченою радою НН ІМЗ ім. Є.О. Патона КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол №2/23 від «30» січня 2023 р.)

 

 

Каталог містить анотований перелік дисциплін які пропонуються для обрання студентами другого (магістерського) рівня ВО згідно навчального плану на поточний та наступний навчальний рік.

Зміст

Освітній компонент 1
Зварні конструкції
Оптичні системи лазерного технологічного обладнання
Виробництво зварювальних установок
Інноваційні методи інженерії поверхні

Освітній компонент 2
Зварювання високоміцних сталей
Інноваційні технології в машинобудуванні
Управління якістю у зварювальному виробництві
Координація робіт у зварюванні і споріднених процесах
Концентровані джерела енергії в технологіях інженерії поверхні

Освітній компонент 3
Управління ризиками у зварюванні
Проєктування випромінювачів технологічних лазерів
Інформаційне забезпечення віртуального виробництва
Механіка та матеріалознавство покриттів

Освітній компонент 4
Спеціальні способи зварювання тиском
Технічні та програмні засоби систем автоматизації
Проектування систем автоматичного керування
Комбіновані та гібридні технології у зварюванні та інженерії поверхні

Освітній компонент 5
Складально-зварювальне оснащення
Системи керування життєвим циклом виробу
Обробка поверхонь з покриттями
Обладнання для газотермічного нанесення покриття