Виберіть свою мову

Освітні програми

Відповідно до cт. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про вищу освіту» освітня програма (освітньо-професійна чи освітньо-наукова)– це система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти у межах спеціальності.

Освітня програма визначає:

  • вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;
  • перелік навчальних дисциплін та логічну послідовність їх вивчення;
  • кількість кредитів за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (ЄКТС), необхідних для виконання цієї програми;
  • очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Освітньо-професійна програма розробляється для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня (професійний профіль).

Освітньо-наукова програма розробляється для другого (магістерського) рівня вищої освіти (науковий профіль) та для третього (наукового) рівня вищої освіти.

Освітня програма використовується для:

  • акредитації та інспектування освітньої діяльності за спеціальністю;
  • розроблення навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти, програм навчальних дисциплін та програми практики;
  • розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;
  • визначення змісту навчання у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;
  • професійної орієнтації здобувачів фаху.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за вибірковими блоками

Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій

Engineering of Welding, Laser and Related Technologies

Термін навчання 3 роки 10 міс. (4 навчальних роки)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Бакалавр з прикладної механіки – це освітній ступінь, що отримує особа, яка на базі повної загальної середньої освіти здобула поглиблену гуманітарну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані знання та уміння щодо узагальненого об’єкта праці та здатна вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад, у галузі машинобудування. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки становить 240 кредитів ЄКТС.

Профіль освітньої програми

Повна назва ЗВО та інституту/факультету

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Навчально-науковий Інститут матеріалознавства і зварювання імені Є.О. Патона

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Ступінь – бакалавр

Кваліфікація – бакалавр з прикладної механіки

Офіційна назва освітньої програми

Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців

Наявність акредитації

Сертифікат акредитації спеціальності НД 1192553,

дійсний до 01.07.2023, виданий МОН України

Цикл/рівень ВО

НРК України – 6 рівень QF-EHEA – перший цикл ЕQF-LLL – 6 рівень

Передумови

Наявність повної загальної середньої освіти

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

До наступної акредитації.

Інтернет-адреса постійного розміщення освітньої програми

https://osvita.kpi.ua/op

http://imz.kpi.ua/uk/64-katehoriia-uk-ua/vstup/osvitni-

prohramy/освітні-програми-131.html

http://zv.kpi.ua/uk/osvitni-programi

http://ltft.kpi.ua/ua/studentam/osvitni-prohramy.html

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

другого (магістерського) рівня вищої освіти

Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій

Engineering of Welding, Laser and Related Technologies

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю, загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Магістр з прикладної механіки – це освітній ступінь, що присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС.

 Профіль освітньої програми

Повна назва ЗВО та інституту/факультету

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Навчально-науковий Інститут матеріалознавства і зварювання імені Є.О. Патона

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Ступінь – магістр

Кваліфікація – магістр з прикладної механіки

Офіційна назва освітньої програми

Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,

термін навчання 1 рік 4 місяці

Наявність акредитації

Сертифікат акредитації спеціальності НД 1192625, дійсний до
01.07.2023

Цикл/рівень ВО

НРК України – 7 рівень QF-EHEA – другий цикл ЕQF-LLL – 7 рівень

Передумови

Наявність ступеня бакалавра

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

До наступної акредитації.

Інтернет-адреса постійного розміщення освітньої програми

https://osvita.kpi.ua/op

http://imz.kpi.ua/uk/64-katehoriia-uk-ua/vstup/osvitni-

prohramy/освітні-програми-131.html

http://zv.kpi.ua/uk/osvitni-programi

http://ltft.kpi.ua/ua/studentam/osvitni-prohramy.html

 

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

другого (магістерського) рівня вищої освіти

Прикладна механіка

Applied Mechanics

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю, загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Магістр з прикладної механіки – це освітній ступінь, що присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС.

 Профіль освітньої програми

Повна назва ЗВО та інституту/факультету

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Навчально-науковий Інститут матеріалознавства і зварювання імені Є.О. Патона

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Ступінь – магістр

Кваліфікація – магістр з прикладної механіки

Офіційна назва освітньої програми

Прикладна механіка

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС,

термін навчання 1 рік 9 місяців

Наявність акредитації

Сертифікат акредитації спеціальності НД 1192625, дійсний до
01.07.2023

Цикл/рівень ВО

НРК України – 7 рівень QF-EHEA – другий цикл ЕQF-LLL – 7 рівень

Передумови

Наявність ступеня бакалавра

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

До наступної акредитації.

Інтернет-адреса постійного розміщення освітньої програми

http://mmi.kpi.ua/op

http://osvita.kpi.ua

http://ltft.kpi.ua/ua/studentam/osvitni-prohramy.html

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

третього (освітньо-наукового) рівня

доктор філософії з механічної інженерії

за спеціальністю 131 прикладна механіка

Доктор філософії — це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

 

 

ПРОЄКТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ПРОЄКТ 2021  Освітньо-професійної програми «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальність 131 Прикладна механіка

ПРОЄКТ 2023  Освітньо-професійної програми «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальність 131 Прикладна механіка