Пам’ятка викладачу КПІ ім. Ігоря Сікорського

МОВОЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Є ДЕРЖАВНА МОВА!

 1. До початку навчальних занять у семестрі викладач мас розмістити до кампусу:
 • робочу програму кредитного модуля (КМ), у тому числі з курсового проекту (роботи);
 • силлабус (рекомендації студентам щодо засвоєння кредитного модуля);
 • рейтингову систему з критеріями оцінювання (якщо немає у силлабусі), у тому числі з курсового проекту (роботи);
 • рекомендації щодо виконання семестрового індивідуального завдання із зазначенням терміну його подання (якщо немає у силлабусі);
 • методичні вказівки щодо виконання: лабораторних робіт, практичних занять тощо (із зазначенням регламенту подання і захисту звіту);
 • перелік літератури;
 • рекомендації до виконання курсового проекту (роботи):
 • рекомендації до виконання дипломного проекту (роботи), магістерської дисертації за всіма освітніми програмами.
 1. На першому занятті у семестрі довести до відома студентів:
 • основні положення силлабусу з кредитного модуля;
 • принципи функціонування РСО. у тому числі порядок проведення проміжних атестацій студентів;
 • регламент періодичного доведення до студентів поточних рейтингових балів.
 1. При проведенні аудиториях занять викладач повинен дотримуватися наступного:
 • 1. При проведенні лекції
 • лектор зобов'язаний дотримуватися робочої програми КМ щодо тематики та змісту лекційних занять, але не обмежуватися у питаннях інтерпретації навчального матеріалу, формах і методах його викладення;
 • у лектора мають бути:
 • навчальний контент (конспект або розширений план лекцій);
 • засоби забезпечення наочності (мультимедійні презентації, плакати, макети тощо);
 • засоби обліку навчальної роботи, присутність та поточний контроль навчальної групи.
 • 2. При проведенні лабораторного заняття (комп’ютерного практикуму)
 • на першому лабораторному занятті проконтролювати наявність журналу обліку інструктажу з техніки безпеки при проведенні лабораторних робіт та інструкції з техніки безпеки у місці, доступному широкому огляду;
 • обов'язково повідомити про вимоги до оформлення протоколів лабораторних робіт та процедуру їх захисту;
 • у викладача мають бути:
 • навчальний посібник до лабораторних робіт з КМ;
 • контрольні завдання (тести) для проведення контролю підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи і критерії оцінювання;
 • засоби обліку навчальної роботи, присутність та поточний контроль навчальної групи.
 • 3. При проведенні практичних занять (семінарів) у викладача мають бути:
 • план проведення практичного заняття;
 • індивідуальні завдання різної складності для розв'язання їх студентами на занятті;
 • засоби забезпечення наочності (мультимедійні презентації, плакати тощо);
 • контрольні завдання (тести) для виявлення ступеня сформованості необхідних умінь і критерії їх оцінювання;
 • засоби обліку навчальної роботи, присутність та поточний контроль навчальної групи.
 • 3. При проведенні занять з курсових проектів/робіт (КП/КР) викладач мас:
 • своєчасно закріпити за студентами теми КП(КР) і видати завдання до них;
 • ознайомити студентів з рекомендаціями до виконання КП(КР) та РСО;
 • затвердити графіки виконання КП(КР);
 • регулярно контролювати хід виконання КП(КР), вести рейтинг-лист та консультувати студентів.
 1. Семестровий контроль
 • 1. Регламент проведення заліку .
 • на передостанньому за розкладом навчальному занятті викладач має підвести підсумки РСО студентів. Зазначити список студентів, які зобов'язані писати залікову контрольну роботу та провести консультацію.
 • на останньому за розкладом занятті викладач проводить залікову контрольну роботу.
 • При цьому він повинен мати наступну документацію:
 • перелік питань, що виносяться на залік;
 • контрольні завдання для видачі студентам;
 • затверджений завідувачем кафедри перелік матеріалів, користування якими дозволяється студенту під час заліку (за наявності таких);
 • затверджені критерії оцінювання рівня підготовки студентів (положення про РСО з КМ);
 • рейтинг-лист семестрової успішності студентів навчальної групи, підписаний науково- педагогічним працівником;
 • заліково-екзаменаційну відомість.
 • 2. Особливості захисту курсового проекту, курсової роботи (КП,КР).
 • захист КП (KP) проводиться прилюдно перед комісією у складі двох науково-педагогічних працівників, втому числі і керівника КП (KP).
 • при проведенні захисту КП (KP) у комісії повинно бути:
 • затверджені критерії оцінювання рівня підготовки студентів (положення про РСО з КМ);
 • рейтинг-лист семестрової успішності студентів навчальної групи, підписаний науково- педагогічним працівником.
 • 3. Екзаменатор при підготовці і проведенні екзамену повинен дотримуватися наступного :
 • розроблені і затверджені екзаменаційні білети мають відповідати вимогам Положення при проведення семестрового контролю, за якими проводити екзамен;
 • перед кожним екзаменом обов'язково проводити консультацію, на якій НПП має довести до відома студентів правила проведення екзамену, критерії оцінювання, довести до кожного студента його стартовий рейтинг, а також зазначити, хто не допущений до екзамену і з якої причини; відповісти на запитання студентів;
 • суворо дотримуватися розкладу екзаменів (дата, час початку екзамену, аудиторія);
 • для більш об’єктивної оцінки рівня підготовки студента екзаменаторові надається право ставити додаткові запитання в межах робочої програми КМ.
 • При проведенні екзамену екзаменатор повинен мати наступну документацію:
 • перелік питань, що виносяться на екзамен;
 • екзаменаційні білети для видачі студентам;
 • затверджений завідувачем кафедри перелік матеріалів, користування якими дозволяється студенту під час екзамену (за наявності таких);
 • затверджені критерії оцінювання рівня підготовки студентів (положення про РСО з КМ);
 • рейтинг-лист семестрової успішності студентів навчальної групи, підписаний науково- педагогічним працівником;
 1. Зберігання результатів контролю.
 • усі результати поточного та підсумкового контролю зберігаються на кафедрах протягом навчального року, після цього утилізуються в установленому порядку.

ОДНІЄЮ ІЗ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОСВІТИ ТА ПРИНЦИПІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Є АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ