Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ступенева система освіти

Форми навчання

Планування навчального процесу
- стандарти вищої освіти та освітні програми
- графік навчального процессу
- навчальні плани
- розклад занять

Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчального процесу
- документи деканату
- документи кафедри
- документи зі спеціальностей і спеціалізацій
- навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін

Інформатизація освітнього процесу

Форми організації освітнього процесу
- навчальні заняття
- самостійна робота студента
- практика

Система забезпечення якості освітньої діяльності
- стандарти освітньої діяльності
- університетська система забезпечення якості
- інтеграція освітньої і наукової діяльності
- методичне забезпечення якості навчального процесу
- контроль результатів навчання
- рейтингова система оцінювання результатів навчання студентів
- випускна атестація студентів

Особливості організації освітнього процесу з підготовки магістрів
Особливості організації освітнього процесу з підготовки докторів філософії
Особливості організації освітнього процесу заочної форми навчання

Національна рамка кваліфікацій
Індивідуальний навчальний план підготовки магістра
Структура і зміст інформаційного пакету інституту/факультету
Рекомендації студентам щодо вивчення кредитного модуля макет програми навчальної дисципліни
Макет робочої програми кредитного модуля
Індивідуальний план роботи аспіранта
Академічні правила студентів
Інститут кураторства