Освітня програма

Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

підготовки здобувачів вищої освіти

галузь знань 13 Механічна інженерія

за спеціальністю 131 Прикладна механіка

Відповідно до cт. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про вищу освіту» освітня програма (освітньо-професійна чи освітньо-наукова)– це система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти у межах спеціальності.

Освітня програма визначає:

  • вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;
  • перелік навчальних дисциплін та логічну послідовність їх вивчення;
  • кількість кредитів за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (ЄКТС), необхідних для виконання цієї програми;
  • очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Освітньо-професійна програма розробляється для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня (професійний профіль).

Освітньо-наукова програма розробляється для другого (магістерського) рівня вищої освіти (науковий профіль) та для третього (наукового) рівня вищої освіти.

Освітня програма використовується для:

  • акредитації та інспектування освітньої діяльності за спеціальністю;
  • розроблення навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти, програм навчальних дисциплін та програми практики;
  • розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;
  • визначення змісту навчання у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;
  • професійної орієнтації здобувачів фаху.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за вибірковими блоками

Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

Термін навчання 3 роки 10 міс. (4 навчальних роки)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Бакалавр з прикладної механіки – це освітній ступінь, що отримує особа, яка на базі повної загальної середньої освіти здобула поглиблену гуманітарну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані знання та уміння щодо узагальненого об’єкта праці та здатна вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад, у галузі машинобудування. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки становить 240 кредитів ЄКТС.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

та

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за вибірковими блоками

Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю, загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Магістр з прикладної механіки – це освітній ступінь, що присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС.

 

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА
APPLIED MECHANICS
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
третього рівня вищої освіти
за спеціальністю 131 Прикладна механіка
освітня програма Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
галузі знань 13 Механічна інженерія
Кваліфікація: доктор філософії з механічної інженерії за спеціальністю Прикладна механіка

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

третього (освітньо-наукового) рівня

доктор філософії з механічної інженерії

за спеціальністю 131 прикладна механіка

Доктор філософії — це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.