Laser Dimensional Processing

Програму навчальної дисципліни “Лазерна розмірна обробка” складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 131 - “Прикладна механіка” спеціалізації  «Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки матеріалів».
Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки, як навчальна  дисципліна професійної та практичної підготовки.
Предметом навчальної дисципліни є лазерна обробка розмірних елементів виробів (отворів, лунок, пазів, щілин, канавок), які повинні відповідати кількісним та якісним критеріям, що визначені технічним завданням (ТЗ) та (або) вихідним кресленням виробу.
Для успішного засвоєння матеріалу дисципліни необхідні знання, які одержуються студентом у попередніх курсах, що викладаються при підготовці бакалаврів відповідного напряму підготовки: “Електрофізичні та електрохімічні методи обробки”; “Фізика лазерів”; “Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною”; “Технологія машинобудування”; “Основи наукових досліджень та технічної творчості”; Технологія лазерної розмірної обробки.
Знання, які одержано під час вивчення дисципліни, забезпечують опанування наступних курсів за навчальними планами підготовки магістрів: “Охорона праці в галузі”; “Автоматизація технологічних операцій”; “Лазерне технологічне обладнання”; “Основи САПР та технологічної підготовки виробництва”; “Оптичні системи ЛТО”; “Спеціальні елементи та оснащення ЛТК”.

 

Презентації. Електронний дидактичний демонстраційний матеріал супроводження дисципліни

Презентація 1.
Тема 1. Технічне оснащення технологічних операцій (ТО) лазерної розмірної обробки (ЛРО):
1.1. Технологічні аспекти вибору ЛТУ

Презентація 2.
1.2. Вимоги до складу та компонування ЛТУ

Презентація 3.
1.3. Форми організації роботи ЛТУ
1.4. Устаткування для сучасних форм організації ТО ЛРО
1.5. Приклади конструкцій та елементний склад ЛТУ

Презентація 4.
Тема 2. Методи налаштування лазерної технологічної установки:
2.1. Юстировка резонатора лазера
2.2. Центрування оптичної системи ЛТУ
2.3. Методика налаштування технологічного режиму

Презентація 5.
Тема 3. Заходи та пристрої для додаткового вдосконалення ТО ЛРО
3.1. Підвищення ефективності ТО ЛРО порожнин:

Презентація 6.
3.2. Методи підвищення якості ТО ЛРО порожнин:
3.3. Методи  підвищення якості лазерного розмірного вирізання пазів

Презентація 7.
3.4. Автоматизація  і адаптивна організація ТО ЛРО

Презентація 8.
Тема 4. Точність розмірних результатів ТО ЛРО
4.1. Аналіз складу сумарної погрішності ТО ЛРО:
4.2. Розрахунково-аналітичний метод прогнозування точності ТО ЛРО:
4.3. Сумарна погрішність обробки порожнин лазерним променем:

Презентація 9.
Додаток А. Тематика курсових проектів
Додаток Б. Тематика завдань модульних контрольних робіт