Fundamentals of  Scientific Research and  Technical Creativity

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

  • планувати експериментальні дослідження;
  • аналізувати структуру об‘єкту досліджень
  • розраховувати характеристики розподілу випадкових величин;
  • перевіряти статистичні гіпотези;
  • проводити попереднє планування експерименту;
  • розробляти експериментальні плани;
  • обробляти результати експериментів;
  • користуватися методами експериментальної оптимізації

Методичні вказівки до практичних занять та ДКР
Елементи теорії ймовірностей
Випадкові величини та їх розподілення
Характеристики розподілення випадкових величин
Елементи математичної статистики
Статистична перевірка гіпотез
Обробка експериментальних даних
Метод найменших квадратів
Планування експерименту
Плани для моделей першого порядку. Повні та дробові факторні плани.
Обробка результатів експерименту
Виконання ДКР

 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

 

Завдання на ДКР, весна - 2018