Регламенти застосовуються для усіх навчальних структурних підрозділів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Організація освітнього процесу в умовах карантину вимагає коригування звичних процедур проведення семестрового контролю.

Семестровий контроль має бути проведений з використанням технологій дистанційного навчання.

Результати поточного контролю мають відображатись науково-педагогічними працівниками через особисті кабінети системи «Електронний кампус» в модулі «Поточний контроль».

Поточний контроль з освітніх компонентів здійснюється у відповідності до затверджених рейтингових систем оцінювання.

НПП не пізніше ніж за два тижня до запланованого контрольного заходу повідомляють здобувачів через модуль «Повідомлення» Електронного кампусу про процедури проведення заходів семестрового контролю та час проведення консультацій. За можливості додатково дублюють повідомлення на електронну пошту групи чи інші засоби комунікації.

Здобувач до початку семестрового контролю зобов’язаний підтвердити факт ознайомлення з графіком проведення заходів семестрового контролю, зробивши відповідну відмітку у своєму особистому кабінеті Електронного кампусу.

Екзаменатор зобов’язаний забезпечити надійне встановлення достовірності особи здобувача вищої освіти. Аутентифікація може здійснюватися шляхом демонстрації через засоби відеозв'язку документу, що посвідчує особу.

Контрольні заходи здійснюються дистанційно.

За проведення заходів семестрового контролю в конкретній групі відповідає екзаменатор.

Залік виставляється на останньому за розкладом занятті на підставі поточного рейтингу. Позитивна оцінка виставляється за не менше 60 балів та виконання умов допуску до семестрового контролю.

Якщо здобувач виконав умови допуску, але набрав менше 60 балів або бажає підвищити свій рейтинг, результуюча оцінка виставляється за результатами залікової контрольної роботи або підсумкової співбесіди, критерії оцінювання яких визначено РСО.

Залік з курсової роботи/проекту та практики виставляється за результатами онлайн захисту роботи/проекту/звіту перед комісією.

Екзамени складаються здобувачами згідно з затвердженим розкладом. Відхилення від розкладу екзаменів неприпустимо.

Перед кожним екзаменом обов’язково проводиться консультація в онлайн режимі (рекомендовано здійснювати відеофіксацію), під час якої НПП має довести:

  • алгоритм дистанційного проведення екзамену
  • критерії оцінювання
  • спосіб зв’язку та інформаційні засоби і середовища, які будуть застосовані
  • стартові рейтинги згідно з даними в модулі «Поточний контроль» Електронного кампусу;
  • спосіб контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності та наслідки порушення даних вимог;
  • інформацію щодо тих, хто не допущений до екзамену.

Обов’язковою частиною консультації є відповіді на запитання.

Під час проведення усного екзамену, в онлайн режимі одночасно може перебувати не більше 6 здобувачів. Для підготовки до відповіді здобувачу має надаватися не менше 30 хвилин, а загальна тривалість усного екзамену в навчальній групі не повинна перевищувати 6 годин. Екзаменатор може задавати додаткові питання.

Проведення письмового екзамену передбачає обов’язкову аутентифікацію та може здійснюватися:

  • у формі тестів із фіксованою тривалістю їх написання та подальшою особистою бесідою (за необхідності);
  • рукописним виконанням завдань, у цьому випадку за 3-5 хвилин до закінчення здобувач повинен підписати кожний аркуш, зробити фотокопію своєї роботи та переслати її до встановленого часу на електронну адресу екзаменатора;
  • шляхом формування електронного документу з результатами виконання завдання екзаменаційного білету.

Загальна тривалість письмового екзамену не повинна перевищувати трьох годин.

Здобувачі зобов’язані дотримуватися вимог академічної доброчесності, морально-етичних норм поведінки. У разі виявлення факту порушення екзаменатор має право усунути його від складання екзамену (заліку).

Рекомендовано проводити аудіо-, відео- запис контрольного заходу, про що сторони мають бути повідомлені в обов’язковому порядку.

Якщо здобувач отримав оцінку «незадовільно», або був не допущений, або не з’явився без поважної причини, вважається, що здобувач має академічну заборгованість. Її ліквідація здійснюється відповідно до процедур визначених Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу та положенням про надання додаткових освітніх послуг.

За рішенням кафедри для окремих освітніх компонентів, для яких семестровий контроль передбачений у формі екзамену, якщо заходи поточного контролю дозволяють однозначно визначити рівень набуття передбачених навчальною програмою компетентностей, допускається застосовувати підхід щодо виставлення оцінки з освітньої компоненти за РСО-1 («автоматом») шляхом пропорційного перерахунку стартових балів у підсумкові бали за 100-бальною шкалою. При цьому обов’язковим залишається виконання здобувачем умов допуску до екзамену. Перелік таких освітніх компонентів, визначається рішенням кафедри, за умови, що протягом семестру були повністю виконані всі вимоги щодо проведення освітніх заходів (у тому числі і дистанційних), підтверджене проведення запланованих поточних контрольних заходів з відображенням в Електронному кампусі, а також при виконанні вимог щодо отримання здобувачем допуску до екзамену.

Відомість у електронному вигляді формується співробітником деканату і заповнюється екзаменатором у модулі «Сесія» Електронного кампусу після проведення контрольного заходу.

Результати контрольного заходу оголошуються здобувачу екзаменатором особисто і відображаються в особистому кабінеті здобувача в Електронному кампусі.

У разі незгоди з оцінкою здобувач протягом доби з моменту оголошення результатів має право звернутись з мотивованою заявою (щодо створення комісії з перегляду результатів) на ім’я декана факультету/директора інституту, надіславши її електронним листом на адресу заступника декана/директора з навчально-виховної роботи. Оскарження результату семестрового контролю не допускається у разі проведення контрольного заходу комісією.

Паперова відомість формується з АС «Деканат» працівниками деканату та завіряється підписами екзаменатора після карантину. Відповідні записи до залікових книжок вносить екзаменатор після виходу на навчання.

Здобувач, який з поважних причин вчасно не пройшов семестровий контроль, повинен, не пізніше наступного дня після проведення контрольного заходу, повідомити про це деканат факультету/інституту електронною поштою з поясненням причин і наданням фотокопій підтверджуючих документів, завірених особистим підписом із зазначенням поточної дати. Оригінали документів надаються до деканату впродовж тижня після закінчення карантину.

Здобувачеві, який не пройшов аутентифікацію, передчасно припинив участь у контрольному заході або не взяв у ньому участь за встановленим розкладом з будь-яких причин, ставиться в електронній відомості відмітка «не з’явився».

За наявності поважних причин може бути надано індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості.

ПОВНИЙ ТЕКСТ НАКАЗУ