29 червня  - 1 липня 2017 року

Робота конференції буде проходити у вигляді пленарних засідань та стендових доповідей. Передбачено час для заслуховування закінчених дисертаційних робіт.

Повні тексти доповідей, рекомендовані оргкомітетом (після їх заслуховування), що відповідають вимогам до спеціалізованих видань України та оформлені згідно вимог публікуються у фаховому виданні Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія Машинобудування. (journal.mmi.kpi.ua)

Наукове видання входить до переліку профільних видань ВАК України входить в міжнародні бази даних та каталоги відкритого доступу: Index Copernicus, Google Scholar, РІНЦ, Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor, DAOJ, WorldCat, BASE, EBSCO.

Секції конференції

1. Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла.

2. Ресурсозберігаючі процеси пластичної обробки матеріалів.

3. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка.

4. Прогресивна техніка і технологія машинобудування.

5. Інженерна освіта - шляхи вдосконалення.

Календар конференції

29 червня 2017р.

- Прибуття, реєстрація учасників конференції

- Пленарне засідання

- Від'їзд учасників та розміщення на базі «Сосновий», м. Українка Київської обл.

30 червня 2017р.

- Пленарне засідання

- Кава-брейк

- Стендові доповіді

1 липня 2017 р.

- Закриття конференції

Завантажити запрошення