Theoretical basis of  laser gas-assisted cutting of large thickness metal slugs

В.В. Романенко, А.С. Козырев, А.А. Шкуренко

Анотація
У даній роботі на основі аналізу можливостей реалізації процесу газолазерної різки металевих заготовок великої товщини для потреб поліграфічних виробництв запропоновано декілька методів вдосконалення цього процесу за рахунок складання технологічного переміщення заготовки та скануючого руху лазерного випромінювання по лінії різання для забезпечення різки таких заготовок з високою якістю.

Abstract
In this work, based on the analysis of market abilities process of  laser gas-assisted cutting of metal slugs of large thickness for the necessities of polygraph productions, a few methods of improvement of this process are offered due to addition the technological moving of slug and scanning motion of laser radiation along the lines of cutting for providing cutting of such slugs with high quality.

Ключові слова
Лазер, лазерне різання, газолазерне різання

Keywords
Laser, Laser Cutting, Gas-assisted Laser Cutting

Повний текст (PDF)