В.В. Джемелінський, Д.А. Лесик, Я.М. Гніліцький

Анотація
Наведено методику та результати експериментальних досліджень впливу імпульсного лазерного випромінювання без оплавлення і ультразвукових коливань на зміну мікрорельєфу і мікротвердості поверхневого шару деталей з бронзи.

Abstract
The presented technique and results of experimental researches of influence of impulse laser radiation without melting and ultrasonic oscillations on change to microrelief and microhardness of a surface layer of details from bronze

Текст укр. (PDF)