О.О. Гончарук, Л.Ф. Головко, В.Г. Сороченко, Мейсам Хагеризаде

Influence of technological parameters of laser sintering on the formation mechanism and properties of super hard abrasive composites

Анотація

Повідомляються результати моделювання досліджень по встановленню оптимальних технологічних параметрів спікання інструментальних композитів з НТМ з мінімально можливою щільністю потужності і максимально можливими швидкостями руху лазерного випромінювання щодо дослідного зразка. Визначено енергетичні параметри та умови лазерного опромінення інструментальних композитів, які не призводять до негативного термічному впливу на зерна КНБ. Показано вплив режимів лазерної обробки на геометрію і твердість сформованих абразивних шарів. Проведені металографічні дослідження отриманих зразків показали, що після лазерного спікання композити на основі заліза і нікелю мають високодисперсну структуру з твердістю 6000-10000 МПа. Твердість спечених композитів підвищується з збільшенням ступеня дисперсності їх структурних складових, зростанням частки більш твердої евтектики і твердості матриці.

Abstract

Research on optimal technological parameters for sintering of tool composites of intractable materials employing laser systems with lowest power density and highest laser beam travel speeds is presented in this paper. Energy parameters and conditions of laser irradiation of tool composites that reduce negative thermal influence on grains of cubic boron nitride were established. Influence of laser processing parameters on the shape and hardness of abrasive layers is shown. Highly dispersed structure with 6000 – 10000 MPa hardness is observed after laser processing of Iron an Nickel based composites. Hardness of sintered composites increases with the level of dispersion of its components, hardness of composite matrix and increase of hard eutectic ratio.

Ключові слова

лазерне спікання; надтверді матеріали; інструментальні композити

Keywords

laser sintering; super-hard materials; composites for tool manufacturing

 

Текст укр. (PDF)