КАФЕДРАЛЬНИЙ КАТАЛОГ

вибіркових освітніх компонентів циклу професійної підготовки

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

спеціальність:

 

131 Прикладна механіка

освітня програма:

 

лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

 

Ухвалено на засіданні

кафедри лазерної техніки

та фізико-технічних технологій

від 11.03.2020 р., протокол № 8

 

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25 % від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

Каталог містить анотований перелік дисциплін які пропонуються для обрання студентами згідно навчального плану на поточний та наступний навчальний рік.

Зі всіма аспектами щодо реалізації права студентів на вибір дисциплін можна ознайомитися в Положенні про порядок реалізації права на вільний вибір дисциплін.

  1. Кількість і обсяг (у кредитах ЄКТС) навчальних дисциплін, які може обрати студент (вибіркових дисциплін) визначається навчальним планом. У навчальному плані зазначається також семестр, у якому викладається вибіркова дисципліна, форма семестрового контролю, види та обсяги навчальних занять.
  2. Безпосередній вибір студентами дисциплін здійснюється шляхом анкетування. Кожний студент заповнює анкету, в якій зазначає дисципліни, що він бажає вивчати в наступному навчальному році (з урахуванням визначених у навчальному плані кількості дисциплін, їх обсягу у кредитах ЄКТС та семестру вивчення).
  3. У разі неможливості формування навчальних груп нормативної чисельності для вивчення певної вибіркової дисципліни, студентам надається можливість здійснити повторний вибір, приєднавшись до вже сформованих навчальних груп. Кафедра, яка забезпечує викладання такої вибіркової дисципліни, може надати можливість вивчати обрану дисципліну за допомогою індивідуальних консультацій, з використанням змішаної форми навчання тощо.
  4. Студент не може двічі обрати одну й ту ж саму навчальну дисципліну.
  5. Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно, або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається в деканат із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши відповідні документи. Студент, який знехтував своїм правом вибору, буде записаний на вивчення тих дисциплін, які завідувач випускової кафедри вважатиме потрібними для оптимізації навчальних груп і потоків.
  6. Обрані студентом навчальні дисципліни зазначаються у його індивідуальному навчальному плані.

 

Каталог вибіркових освітніх компонентів