РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Бакалавр Перший курс

№ п/п

Освітні компоненти

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обсяг

дисципліни

Контрольні заходи

та їх розподіл за семестрами

Кредитів

Годин

Екз.

Зал.

МКР

КП

КР

РГР

ДКР

Реф.

1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

1.1. Цикл загальної підготовки

1

Вища математика - 1. Аналітична геометрія та диференціальне числення

7

210

1

1

1

2

Вища математика - 2. Інтегральне числення та диференціальні рівняння

5

150

2

2

2

3

Інженерна та комп'ютерна графіка

4

120

1

1

1

4

Загальна фізика-1. Механічна та молекулярна фізика

6,5

195

2

2

5

Хімія

3,5

105

1

1

1

6

Теоретична механіка-1

3

90

2

2

2

7

Інформатика-1. Апаратне та програмне забезпечення обчислювальної техніки

4,5

135

1

1

8

Інформатика-2. Програмне забезпечення обчислювальної техніки

2,5

75

2

2

9

Інформатика-3. Курсова робота

1

30

2

10

Україна в контексті істотричного розвитку Європи

2

60

1

1

11

Формування мотивації до здорового способу життя

2,5

75

2

12

Іноземна мова. Вступ до загальнотехнічної іноземної мови

3

90

2

1

13

Українська мова за професійним спрямуванням

2

60

2

2

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки:

46,5

1395

5

7

11

1

5

1.2. Цикл професійної підготовки

14

Вступ до спеціальності

2

60

1

1

15

Теоретичні основи теплотехніки

3

90

2

2

16

Технологія конструкційних матеріалів

4

120

1

1

17

Матеріалознавство

4,5

135

2

2

2

Разом нормативних ОК циклу професійної  підготовки:

13,5

405

1

3

3

1

1

ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ:

60

1800

6

10

14

1

5

1

1

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:

60

1800

6

10

14

1

5

1

1

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Бакалавр Другий курс

№ п/п

Освітні компоненти

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обсяг

дисципліни

Контрольні заходи

та їх розподіл за семестрами

Кредитів

Годин

Екз.

Зал.

МКР

КП

КР

РГР

ДКР

Реф.

1. НОРМАТИВНІ  освітні  компоненти

1.2. Цикл професійної підготовки

1

Вища математика - 3. Ряди та теорія функцій комплексної змінної

4

120

3

3

3

2

Теоретична механіка - 2. Кінематика

5

150

3

3

3

3

Теоретична механіка - 3. Динаміка

3,5

105

4

4

Інформатика

7

210

3

3

5

Інформатика - 2. Курсова робота

1

30

3

6

Механіка матеріалів і конструкцій - 1. Просте навантаження

6,5

195

3

3

7

Механіка матеріалів і конструкцій - 2. Складне навантаження, стійкість і динаміка

6,5

195

4

4

8

Механіка матеріалів і конструкцій - 3. Курсова робота

1

30

4

9

Теорія механізмів і машин - 1. Аналіз і класифікація механізмів

4

120

4

4

10

Метрологія, стандартизація і сертифікація

4

120

4

4

4

11

Фізичне виховання - 2

2,5

75

4

12

Іноземна мова - 2. Іноземна мова загальнотехнічного спрямування

3

90

4

3

Разом нормативних ОК циклу професійної  підготовки

48

1440

5

5

8

2

2

1

ВСЬОГО нормативних

48

1440

5

5

8

0

2

2

1

2. ВИБІРКОВІ  освітні компоненти

2.1. Цикл загальної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського Каталогу)

13

Навчальні дисципліни з філософії 1 ЗУ-Каталог

Логіка

2

60

3

14

Навчальні дисципліни з психології 2 ЗУ-Каталог

Психологія

2

60

3

15

Навчальні дисципліни з екології 3 ЗУ-Каталог

Екологічна безпека інженерної діяльності

2

60

4

Разом вибіркових ОК циклу загальної підготовки

6

180

3

2.2. Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального  Каталогів)

16

Навчальні дисципліни 1 К-Каталог

Фізика лазерів

6

180

4

4

4

Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки

6

180

1

1

1

ВСЬОГО  ВИБІРКОВИХ:

12

360

1

3

1

0

0

0

1

0

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:

60

1800

6

8

9

0

2

2

2

0

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Бакалавр Третій курс 

№ п/п

Освітні компоненти

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обсяг

дисципліни

Контрольні заходи

та їх розподіл за семестрами

Кредитів

Годин

Екз.

Зал.

МКР

КП

КР

РГР

1. НОРМАТИВНІ  освітні  компоненти

1.1. Цикл загальної  підготовки

1

Правознавство

2

60

5

5

2

Іноземна мова професійного спрямування - 1. Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування І

3

90

6

5

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки

5

150

2

2

1.2. Цикл професійної підготовки

3

Деталі машин і основи конструювання

4

120

6

6

4

Курсовий проект з Деталей машин і основи конструювання

1,5

45

6

5

Електротехніка і електроніка

3

90

5

5

6

Механіка рідини і газу

3,5

105

5

5

7

Теорія механізмів і машин - 2

1

30

5

8

Курсова робота з Теорії механізмів і машин

1

30

5

9

Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів - 1. Електроерозійна, електрохімічна та ультразвукова обробка

5,5

165

5

5

5

10

Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів - 2. Променеві методи обробки та інші технологічні процеси

3

90

6

6

6

11

Технологія машинобудування - 1

4

120

6

6

Разом нормативних ОК циклу професійної  підготовки

26,5

795

4

3

6

1

1

2

ВСЬОГО   нормативних:

31,5

945

4

5

8

1

1

2

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

2.2. Цикл професійної підготовки (міжфакультетського/факультетського/кафедрального Каталогів)

Освітні компоненти (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

12

Системи керування технологічним обладнанням

4

120

5

5

5

Основи автоматизованої системи керування технологічними процесами

Сітьові технології автоматизації комбінованих лазерних термодеформаційних процесів

13

Системи комп'ютерного проектування

4

120

5

5

Вступ до САПР

Комп'ютерне моделювання

14

Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною

4,5

135

5

5

5

Фізика взаємодії лазерного випромінювання з речовиною

Дія лазерного випромінювання на матеріали

15

Основи формоутворення поверхонь різанням

4

120

6

6

6

Основи теорії різання матеріалів

Процеси та технології формоутворення деталей

16

Мікропроцесорна техніка

4

120

6

6

6

Технологічні вимірювання

Промислові комп’ютерні мережі та мови WEB програмування

17

Фізичні основи лазерних технологій

4

120

6

6

6

Фізичні основи лазерної обробки матеріалів

Фізичні процеси в лазерних технологіях

18

Основи наукових досліджень та технічної творчості

4

120

6

6

6

Математичні методи наукових досліджень

Основи проведення експериментальних досліджень

Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки

28,5

855

7

7

6

ВСЬОГО  ВИБІРКОВИХ

28,5

855

7

7

6

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ

60

1800

4

12

15

1

1

8

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Бакалавр Четвертий курс

№ п/п

Освітні компоненти

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обсяг

дисципліни

Контрольні заходи

та їх розподіл за семестрами

Кредитів

Годин

Екз.

Зал.

МКР

КП

КР

РГР

ДКР

Реф.

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

І.2. Навчальні дисципліни базової підготовки

1

Охорона праці та цивільний захист

4

120

7

2

Економіка та організація виробництва

4

120

7

Разом за цикл:

8

240

2

І.3. Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студентів)

3

Переддипломна практика

5

150

8

4

Виконання атестаційної роботи

5

150

Разом за цикл:

10

300

1

І.4. Навчальні дисципліни соціально-гуманітарної підготовки (за вибором студентів)

5

Іноземна мова професійного спрямування - 2.

1,5

45

7

Англійська мова для професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення

Разом за цикл:

1,5

45

1

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ:

19,5

585

0

4

0

0

0

0

0

0

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ІІ.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки

6

Технологія машинобудування - 2

2

60

7

7

Технологія машинобудування - 3. Курсове проектування

1,5

45

7

8

Технологія лазерної розмірної обробки

7,5

225

7

7

7

9

Лазерна поверхнева обробка

7,5

225

7

7

7

10

Лазерне технологічне обладнання

5

150

8

8

Разом за цикл:

23,5

705

4

3

1

2

ІІ.2. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки (за вибором студентів)

11

Основи проектування оптико-механічних вузлів

4

120

8

8

8

12

Математичне моделювання об'єктів та систем

3,5

105

8

8

13

Оптимізація технологічних об'єктів та систем

2,5

75

8

8

8

Разом за цикл:

10

300

1

2

3

2

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:

33,5

1005

5

2

6

1

4

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:

53

1590

5

6

6

1

4

 ---------------------------------------

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки, перший рік

№ п/п

Освітні компоненти

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обсяг

дисципліни

Контрольні заходи

та їх розподіл за семестрами

Кредитів

Годин

Екз.

Зал.

МКР

КП

КР

РГР

ДКР

Реф.

1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

1.1. Цикл загальної підготовки

1

Інтелектуальна власність та патентознавство - 1. Право інтелектуальної власності 

1

30

2

Інтелектуальна власність та патентознавство - 2. Патентознавство та набуття прав

2

60

1

1

3

Основи інженерії та технології сталого розвитку

2

60

1

1

4

Практичний курс іншомовного наукового спілкування. Практичний курс іноземної мови для наукового спілкування І

3

90

2

1

1

5

Менеджмент стартап-проєктів

3

90

2

2

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки:

11

330

4

4

1

1.2. Цикл професійної підготовки

6

Процеси лазерної поверхневої обробки

4

120

1

1

7

Лазерна розмірна обробка

4

120

1

1

8

Курсовий проект з Лазерної розмірної обробки

1,5

45

1

9

Лазерне технологічне обладнання

4

120

1

1

10

Курсова робота з Лазерного технологічного обладнання

1

30

2

11

Проектування випромінювачів технологічних лазерів

3

90

1

1

1

12

Джерела живлення технологічних лазерів

2,5

75

1

1

1

13

Конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання

2,5

75

1

1

1

 Дослідницький (науковий) компонент

14

Наукова робота за темою магістерської дисертації - 1. Основи наукових досліджень

2

60

1

15

Наукова робота за темою магістерської дисертації - 2. Наукові дослідження за темою магістерської дисертації

2

60

2

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки:

26,5

795

3

4

6

1

1

3

1

ВСЬОГО нормативних:

37,5

1125

3

8

10

1

1

3

0

2

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

2.1. Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з факультетського/кафедрального  Каталогів)

Освітні компоненти (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

16

Освітній компонент 1 Ф-Каталогу

5,5

165

2

2

2

Системи керування життєвим циклом виробу

Генеративний дизайн в автоматизованому проектуванні

Автоматизація проектування з використанням спеціалізованого програмного забезпечення

17

Освітній компонент 2 Ф-Каталогу

6

180

2

2

2

Оптичні системи лазерного технологічного обладнання

Оптика лазерних систем

Оптика лазерних нетехнологічних систем

18

Освітній компонент 3 Ф-Каталогу

6

180

2

2

2

Спеціальні елементи та оснащення лазерних технологічних комплексів

Технологічне оснащення лазерних технологічних комплексів

Проектування оснащення лазерних технологічних комплексів

19

Освітній компонент 4 Ф-Каталогу

3

90