ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Спеціальність (код і назва)

131 Прикладна механіка

Спеціалізація

Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки матеріалів

Освітній ступінь

бакалавр

Випускова кафедра

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Інститут

Механіко-машинобудівний

Форма навчання

Денна

Термін навчання

3 роки 10 міс. (4 навчальних роки)

Кваліфікація

Бакалавр інженерної механіки

Робочий навчальний план бакалавра, 1 курс
Робочий навчальний план бакалавра, 2 курс
Робочий навчальний план бакалавра, 3 курс
Робочий навчальний план бакалавра, 4 курс

Назва навчальної дисципліни Назва кафедри Кредитів Годин Екзамени Заліки МКР Курсові проекти Курсові  роботи РГР, РР, ГР ДКР Реферати
1 Хімія Загальної та неорганічної хімії 4 120 1 1
2 Аналітична геометрія Математичної фізики 3,5 105 1 1
3 Вища математика 1. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної Математичної фізики 8,5 255 1
4 Вища математика 2. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. Диференціальні рівняння. Математичної фізики 6,5 195 2 2
5 Інженерна та комп'ютерна графіка Нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки 4 120
6 Загальна фізика 1. Механіка. Основи елекродинаміки Прикладної фізики 5,5 165 2
7 Теоретична механіка 1. Статика Приладів та систем керування літальними апаратами 3 90 2 2
8 Технологія конструкційних матеріалів Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 4,5 135
9 Інформаційні технології Прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки 3 90 1 1
10 Інформаційні системи Технології машинобудування 3 90
11 Інформатика 1. Динаміки і міцності машин та опору матеріалів 2 60
12 Інформатика 2. Курсова робота Динаміки і міцності машин та опору матеріалів 1 30 2
13 Матеріалознавство Металознавства та термічної обробки металів 4,5 135 2
14 Історія науки і техніки Історії 2 60 1
15 Українська мова за професійним спрямуванням Української мови, літератури та культури 2 60 2
16 Іноземна мова - 1. Вступ до загальнотехнічної іноземної мови Англійської мови технічного спрямування №2 3 90 2 1
    Разом за перший курс 60 1800 6 9 4 0 1 2 0 0
1 Вища математика - 3. Функції комплексної змінної. Елементи теорії ймовірності Математичної фізики 6 180 3 3
2 Загальна фізика - 2. Електрика та магнетизм. Оптика. Загальної фізики та фізики твердого тіла 5 150 3
3 Теоретична механіка - 2 Теоретичної механіки 4 120 3 3
4 Теоретична механіка - 3 Теоретичної механіки 4 120 4
5 Механіка матеріалів і конструкцій - 1 Динаміки і мiцностi машин та опору матерiалiв 6,5 195 3 3
6 Механіка матеріалів і конструкцій - 2 Динаміки і мiцностi машин та опору матерiалiв 6,5 195 4 4
7 Механіка матеріалів і конструкцій - 3. Курсова робота Динаміки і мiцностi машин та опору матерiалiв 1 30 4
8 Теорія механізмів і машин - 1 Прикладної механіки 3,5 105 4 4
9 Екологічна безпека інженерної діяльності Екології та технології рослинних полімерів 2 60 4
10 Основи філософії Філософії 2 60 3
11 Психологія конфлікту Психології і педагогіки 2 60 3
12 Іноземна мова - 2. Іноземна мова загальнотехнічного спрямування Англійської мови технічного спрямування № 2 3 90 3
13 Фізика лазерів Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 7 210 4 4
14 Комп'ютерна графіка Механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів 3 90
15 Основи формоутворення поверхонь різанням Інтегрованих технологій машинобудування 4,5 135 4 4 4
  Разом за другий курс 60 1800 6 8 5 0 1 4 2 0
1 Теорія механізмів і машин - 2. Прикладної механіки 1 30 5
2 Теорія механізмів і машин - 3. Курсова робота Прикладної механіки 1 30 5
3 Метрологія, стандаритизація і сертифікація Інтегрованих технологій машинобудування 5 150 5 5 5
4 Електротехніка і електроніка Теоретичної електротехніки 4 120 5
5 Деталі машин і основи конструювання - 1 Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 4 120 5
6 Деталі машин і основи конструювання - 2. Курсовий проект Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 1,5 45 6
7 Культура України Філософії 3 90
8 Правове регулювання інноваційної діяльності в Україні Публічного права 2 60 6
9 Іноземна мова професійного спрямування - 1. Іноземна мова професійного спрямування Англійської мови технічного спрямування № 2 2,5 75 6 5
10 Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 5,5 165 5 5
11 Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів - 1. Електроерозійна, електрохімічна та ультразвукова обробка Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 6 180 6 6 6
12 Технологія машинобудування - 1 Технології машинобудування 5 150 6 6
13 Мікропроцесорна техніка Автоматизації хімічних виробництв 3 90 5 5
14 Основи формоутворення поверхонь різанням Інтегрованих технологій машинобудування 5 150 5 5
15 Променеві засоби зварювання Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 6 180 6 6
16 Основи наукових досліджень та технічної творчості Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 3 90 6 6
17 Методи з'єднання органічних матеріалів Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 2,5 75 6
  Разом за третій курс 60 1800 6 9 5 1 1 3 5 1
1 Політологія Політології, соціології та соціальної роботи 2 60 7
2 Деталі машин - 3. Основи конструювання вузлів технологічних лазерів Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 2,5 75 7 7 7
3 Основи охорони праці Охорони праці, промислової та цивільної безпеки 1,5 45 8
4 Переддипломна практика Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 7,5 225
5 Дипломне проектування Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 6 180
6 Іноземна мова професійного спрямування - 2. Іноземна мова для професійного-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення Англійської мови технічного спрямування № 2 1,5 45 7
7 Технологія машинобудування - 2 Технології машинобудування 1 30 7
8 Технологія машинобудування - 3. Курсове проектування. Технології машинобудування 1,5 45 7
9 Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів - 2. Променеві методи обробки та інші технологічні процеси. Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 5,5 165 7 7 7
10 Технологія лазерної розмірної обробки Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 6 180 7 7 7
11 Технологія лазерної поверхневої обробки Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 6 180 7 7 7
12 Методи з'єднання органічних матеріалів Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 4 120 7 7
13 Лазерне технологічне обладнання Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 5 150 8 8
14 Математичне моделювання об'єктів та систем Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 2 60 8 8
15 Оптимізація технологічних об'єктів та систем Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 2,5 75 8 8 8
16 Основи конструювання оптичних деталей та вузлів лазерного технологічного обладнання Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 4 120 8 8
Разом за четвертий курс 58,5 1755 6 8 9 1 0 6 1 0
Разом за програмою підготовки 238,5 7155 24 34 23 2 3 15 8 1

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Спеціальність (код і назва)

131 Прикладна механіка

Спеціалізація

131.1280.1 Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

Освітній ступінь

магістр, освітньо-професійна програма

Випускова кафедра

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Інститут

Механіко-машинобудівний

Форма навчання

денна

Термін навчання

1 рік 4 місяці

Кваліфікація

інженер-механік

 

 Робочий навчальний план магістра, освітньо-професійна програма

Назва навчальної дисципліни Назва кафедри Кредитів Годин Екзамени Заліки МКР Курсові проекти Курсові         роботи РГР, РР, ГР ДКР Реферати
1 Патентознавство та інтелектуальна власність Конструювання верстатів та машин 3 90   1 1          
2 Основи інженерії та технології сталого розвитку Кібернетики хіміко-технологічних процесів 2 60   1            
3 Управління проектами в наукоємному машинобудуванні Динаміки і мiцностi машин та опору матерiалiв 3 90   2            
4 Практикум з іншомовного професійного спілкування Англійської мови технічного спрямування № 2 3 90   2           1
5 Наукова робота за темою магістерської дисертації - 1. Основи наукових досліджень Конструювання верстатів і машин 2 60   1            
6 Наукова робота за темою магістерської дисертації - 2. Наукові дослідження за темою магістерської дисертації Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 2 60   2            
7 Процеси лазерної поверхневої обробки Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 4 120 1   1          
8 Лазерна розмірна обробка - 1 Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 4 120 1   1          
9 Лазерна розмірна обробка - 2. Курсовий проект Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 1,5 45       1        
10 Лазерне технологічне обладнання - 1 Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 4 120 1   1          
11 Лазерне технологічне обладнання - 2. Курсовий проект Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 1,5 45       2        
12 Автоматизоване проектування Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 5 150 2   2       2  
13 Спеціальні елементи та оснащення лазерних технологічних комплексів Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 6 180 2         2    
14 Нові застосування лазерів у техніці Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 2 60   2          
15 Фізичні методи досліджень Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 3 90   2       2  
16 Інженерні основи технологічних лазерів Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 3 90         1    
17 Джерела живлення технологічних лазерів Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 3 90   1       1  
18 Конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 2 60   1 1     1    
19 Оптичні системи лазерного технологічного обладнання Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 4 120 2   2       2  
20 Технічні та програмні засоби систем автоматизації Автоматизації технологічних виробництв 2 60   2 2     2    
    Разом за програмою підготовки 60 1800 6 12 11 2 0 4 4 1

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Спеціальність (код і назва)

131 Прикладна механіка

Спеціалізація

131.1280.1 Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

Освітній ступінь

магістр, освітньо-наукова програма

Випускова кафедра

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Інститут

Механіко-машинобудівний

Форма навчання

денна

Термін навчання

1 рік 9 місяців

Кваліфікація

інженер-дослідник

 

Робочий навчальний план магістра, освітньо-наукова програма, 1 курс
Робочий навчальний план магістра, освітньо-наукова програма, 2 курс

Назва навчальної дисципліни Назва кафедри Кредитів Годин Екзамени Заліки МКР Курсові проекти Курсові         роботи РГР, РР, ГР ДКР Реферати
1 Патентознавство та інтелектуальна власність Конструювання верстатів та машин 3 90   1 1          
2 Основи інженерії та технології сталого розвитку Кібернетики хіміко-технологічних процесів 2 60   1            
3 Управління проектами в наукоємному машинобудуванні Динаміки і мiцностi машин та опору матерiалiв 3 90   2            
4 Практикум з іншомовного наукового спілкування - 1. Практикум з іншомовного професійного спілкування Англійської мови технічного спрямування № 2 3 90   2           1
5 Наукова робота за темою магістерської дисертації - 1. Основи наукових досліджень Конструювання верстатів і машин 2 60   1            
6 Наукова робота за темою магістерської дисертації - 2. Наукові дослідження за темою магістерської дисертації Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 2 60     2          
7 Процеси лазерної поверхневої обробки Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 4 120 1   1          
8 Лазерна розмірна обробка - 1 Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 4 120 1   1          
9 Лазерна розмірна обробка - 2. Курсовий проект Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 1,5 45       1        
10 Лазерне технологічне обладнання - 1 Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 4 120 1   1          
11 Лазерне технологічне обладнання - 2. Курсовий проект Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 1,5 45       2        
12 Автоматизоване проектування Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 5 150 2   2       2  
13 Спеціальні елементи та оснащення лазерних технологічних комплексів Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 6 180 2         2    
14 Нові застосування лазерів у техніці Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 2 60   2          
15 Фізичні методи досліджень Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 3 90   2       2  
16 Інженерні основи технологічних лазерів Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 3 90         1    
17 Джерела живлення технологічних лазерів Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 3 90   1       1  
18 Конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 2 60   1 1     1    
19 Оптичні системи лазерного технологічного обладнання Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 4 120 2   2       2  
20 Технічні та програмні засоби систем автоматизації Автоматизації технологічних виробництв 2 60   2 2     2    
    Разом за перший курс 60 1800 6 11 12 2 0 4 4 1
1 Математичне моделювання систем і процесів Конструювання верстатів та машин 4 120           3  
2 Основи сталого розвитку суспільства Кібернетики хіміко-технологічних процесів 2 60   3            
3 Управління проектами в наукоємному машинобудуванні Динаміки і мiцностi машин та опору матерiалiв 3 90              
4 Практикум з іншомовного наукового спілкування. Іноземна мова для науковців - 2 Англійської мови технічного спрямування № 2 1,5 45   3            
5 Наукова робота за темою магістерської дисертації - 3. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 4 120   3            
6 Науково-дослідна практика Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 7,5 225              
7 Виконання магістерської дисертації Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 21 630                
8 Спеціальні розділи фізики високоефективних методів обробки - 1 Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 6 180 3   3          
9 Спеціальні розділи фізики високоефективних методів обробки - 2. Курсова робота Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 1 30         3      
10 Матрична лазерна оптика Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 4,5 135 3   3     3    
11 Перспективи розвитку лазерної технології Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 4 120 3              
    Разом за другий курс 58,5 1755 3 6 2 0 1 1 1 0
    Разом за програмою підготовки 118,5 3555 9 17 14 2 1 5 5 1