KPI

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ІНСТИТУТ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ЗВАРЮВАННЯ
імені Є. О. ПАТОНА

кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій

LTFT

 

КАФЕДРАЛЬНИЙ КАТАЛОГ

вибіркових освітніх компонентів циклу професійної підготовки

другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

спеціальність: 

131 Прикладна механіка

освітня програма: 

лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

 

Рекомендовано на засіданні Вченої ради ІМЗ ім. Є.О. Патона

від ____________2021 р.,

протокол  № _____

 

Затверджено на засіданні Методичної ради

КПІ ім. Ігоря Сікорського

від ____________2021 р.,

протокол  № _____

 

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

Вибір дисциплін, що забезпечують загальні компетентності здійснюється відповідно до «Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського» із загальноуніверситетського каталогу в системі «Електронний кампус».

Каталог містить анотований перелік дисциплін які пропонуються для обрання студентами другого (магістерського) рівня ВО згідно навчального плану на поточний та наступний навчальний рік.

Зміст

Дисципліни першого року підготовки
Освітній компонент 1 Ф-Каталогу
Автоматизоване забезпечення підготовки виробництва
Системи керування життєвим циклом виробу
Генеративний дизайн в автоматизованому проектуванні
Автоматизація проектування з використанням спеціалізованого програмного забезпечення
Освітній компонент 2 Ф-Каталогу
Засоби формування та перетворення високоенергетичного інструменту
Оптичні системи лазерного технологічного обладнання
Оптика лазерних систем
Оптика лазерних нетехнологічних систем
Освітній компонент 3 Ф-Каталогу
Технічне та технологічне забезпечення процесу лазерної обробки
Спеціальні елементи та оснащення лазерних технологічних комплексів
Технологічне оснащення лазерних технологічних комплексів
Проектування оснащення лазерних технологічних комплексів
Освітній компонент 4 Ф-Каталогу
Новітні технології обробки матеріалів у сучасному виробництві
Нові застосування лазерів у техніці
Фізико-технічні процеси обробки у сучасному виробництві
Освітній компонент 5 Ф-Каталогу
Сучасні засоби проведення досліджень властивостей матеріалів та деталей
Фізичні методи досліджень
Сучасний дослідницький інструментарій
Сучасні методи досліджень
Освітній компонент 6 Ф-Каталогу
Автоматизація технологічних процесів та систем
Технічні та програмні засоби систем автоматизації
Автоматизація технологічних операцій
Промислові комп’ютерні мережі

Дисципліни другого року підготовки
Освітній компонент 7 Ф-Каталогу
Визначення напрямів подальшого розвитку фізико-технічних технологій
Перспективи розвитку лазерної технології
Перспективи розвитку фізико-технічних технології
Перспективи методів моделювання технологічних процесів лазерної розмірної обробки
Освітній компонент 8 Ф-Каталогу
Науково-математичне обґрунтування та забезпечення фізико-технічних технологій
Матрична лазерна оптика
Теорія Когельника та її застосування на практиці