KPI

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ІНСТИТУТ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ЗВАРЮВАННЯ
імені Є. О. ПАТОНА

кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій

LTFT

 

КАФЕДРАЛЬНИЙ КАТАЛОГ

вибіркових навчальних дисциплін

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

для освітньої програми

лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

спеціальності 131 Прикладна механіка

 

 

Рекомендовано на засіданні Вченої ради
ІМЗ ім. Є. О. Патона

від ______________2021 р., протокол № __

 

 

Затверджено на засіданні Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

від ______________2021 р., протокол № __

 

 

 

Київ 2021


Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

Вибір дисциплін, що забезпечують загальні компетентності здійснюється відповідно до «Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського» із загальноуніверситетського каталогу в системі «Електронний кампус».

Вибір дисциплін, що забезпечують спеціальні (фахові) компетентності, здійснюється з кафедрального Ф-Каталогу.

Ф-Каталог містить анотований перелік дисциплін, які пропонуються для обрання студентами першого (бакалаврського) рівня ВО згідно навчального плану на наступний навчальний рік:

студенти ІІ курсу – обирають дисципліни для третього року підготовки;

студенти ІІІ курсу – обирають дисципліни для четвертого року підготовки;

студенти I та ІІ курсу, які навчаються за скороченою програмою (прискореники) – обирають дисципліну відповідно до їх навчального плану.


Зміст

Дисципліни третьго року підготовки

Освітній компонент 2 Ф-Каталогу

Системи керування технологічним обладнанням

Основи автоматизованої системи керування технологічними процесами

Сітьові технології автоматизації комбінованих лазерних термодеформаційних процесів

Освітній компонент 3 Ф-Каталогу

Системи комп'ютерного проектування

Вступ до САПР

Комп'ютерне моделювання

Освітній компонент 4 Ф-Каталогу

Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною

Фізика взаємодії лазерного випромінювання з речовиною

Дія лазерного випромінювання на матеріали

Освітній компонент 5 Ф-Каталогу

Основи формоутворення поверхонь різанням

Основи теорії різання матеріалів

Процеси та технології формоутворення деталей

Освітній компонент 6 Ф-Каталогу

Мікропроцесорна техніка

Технологічні вимірювання

Промислові комп’ютерні мережі та мови WEB‑програмування

Освітній компонент 7 Ф-Каталогу

Фізичні основи лазерних технологій

Фізичні основи лазерної обробки матеріалів

Фізичні процеси в лазерних технологіях

Освітній компонент 8 Ф-Каталогу

Основи наукових досліджень та технічної творчості

Математичні методи наукових досліджень

Основи проведення експериментальних досліджень

Дисципліни четвертого року підготовки

Освітній компонент 9 Ф-Каталогу

Проектування оптико-механічних вузлів

Конструювання вузлів верстатного та технологічного обладнання

Розрахунок та проектування електромеханічного приводу верстатів для фізико-технічної обробки

Освітній компонент 10 Ф-Каталогу

Математичне моделювання об'єктів та систем

Моделювання лазерних технологічних процесів та елементів лазерного технологічного устаткування

Методи дослідження лазерних технологічних процесів та елементів лазерного технологічного устаткування

Освітній компонент 11 Ф-Каталогу

Оптимізація технологічних об'єктів та систем

Оптимізація лазерних технологічних процесів та елементів лазерного технологічного устаткування

Визначення найкращих режимів лазерних технологічних процесів та елементів лазерного технологічного устаткування