KPI

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ЗВАРЮВАННЯ імені Є. О. ПАТОНА

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

LTFT

 Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25 % від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

 

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
для здобувачів ступеня бакалавра
за освітньою програмою «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій»
за спеціальністю 131 Прикладна механіка
на 2022-2023 навчальний рік
(вступ 2020 року) (для прискореної форми навчання вступ 2021 року)


УХВАЛЕНО Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол № 3 від « 27 » січня 2022 р.)

Вченою радою ННІМЗ ім. Є.О. Патона КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол №17 від «23» грудня 2021 р.)

 

 


Зміст

Дисципліни для вивчення студентами з нормативним терміном навчання у осінньому семестрі третього року підготовки
Зварювальні матеріали
САПР у зварюванні
Поверхневі фізико-хімічні процеси
Програмування автоматизованих технологічних систем у зварюванні
Мікропроцесорна техніка
Основи наукових досліджень та технічної творчості

Дисципліни для вивчення студентами з нормативним терміном навчання у весняному семестрі третього року підготовки
Технології та устаткування газотермічного нанесення покриття
Паяння матеріалів
Теорія та практика створення функціональних покриттів
Технологія та устаткування вакуумно-конденсаційного нанесення покриття
Комп'ютерне проектування
Фізика лазерів
Системи комп'ютерного проєктування
Основи формоутворення поверхонь різанням
Технологія машинобудування
Технології зварювання конструкційних металів
Контактне зварювання
Устаткування для зварювання та споріднених процесів
Технології та устаткування зварювання тиском
САПР

Дисципліни для вивчення студентами зі скороченим терміном навчання у осінньому семестрі другого року підготовки
Мікропроцесорна техніка
Технології та устаткування газотермічного нанесення покриття
Паяння матеріалів

Дисципліни для вивчення студентами зі скороченим терміном навчання у весняному семестрі другого року підготовки
Зварювальні матеріали
САПР у зварюванні
Поверхневі фізико-хімічні процеси
Програмування автоматизованих технологічних систем у зварюванні
Фізика лазерів
Системи комп'ютерного проектування
Основи формоутворення поверхонь різанням
Здатність до зварювання конструкційних матеріалів
Фізико-хімічні основи нанесення покриття та модифікації поверхні 

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
для здобувачів ступеня бакалавра
за освітньою програмою «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій»
за спеціальністю 131 Прикладна механіка
на 2023/2024 навчальний рік
(вступ 2021)(для прискореної форми навчання вступ 2022 року)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол № 5 від «23 » лютого 2023р.)

УХВАЛЕНО
Вченою радою НН ІМЗ ім. Є.О. Патона КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол №2/23 від «30» січня 2023 р.)

 

 

Зміст

Освітній компонент 1
Здатність до зварювання конструкційних матеріалів
Фізико-хімічні основи нанесення покриття та модифікації поверхні
Фізика лазерів

Освітній компонент 2
Зварювальні матеріали
Програмування автоматизованих технологічних систем у зварюванні
Системи комп'ютерного проєктування

Освітній компонент 3
САПР у зварюванні
Поверхневі фізико-хімічні процеси
Основи формоутворення поверхонь різанням

Освітній компонент 4
Технології зварювання конструкційних металів
Обладнання та технологія вакуумно-конденсаційного нанесення покриття
Фізичні основи лазерних технологій

Освітній компонент 5

Контактне зварювання
Зварювання тиском
Технологія машинобудування

Освітній компонент 6
Устаткування для зварювання та споріднених процесів
Технології та устаткування для наплавлення
Системи керування технологічним обладнанням

Освітній компонент 7
Паяння матеріалів
Технології та устаткування газотермічного нанесення покриття
Мікропроцесорна техніка

Освітній компонент 8
Практикум з ручного дугового зварювання
CAD та CAM у зварюванні, лазерних та споріднених процесах
Лазерна поверхнева обробка
Нанотехнології в зварюванні та споріднених процесах

Освітній компонент 9
Зварювання кольорових металів і сплавів
Джерела живлення для дугового зварювання
Технологія лазерної розмірної обробки

Освітній компонент 10
Зварювання пластмас
Автоматичне керування зварювання
Основи розрахунку та конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання

Освітній компонент 11
Технологічне проектування виробничих площ
Конструювання вузлів зварювальних установок
Основи наукових досліджень та технічної творчості

Освітній компонент 12

Координація зварювальних робіт
Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій
Променеві засоби зварювання
Обробка поверхонь з покриттями

Освітній компонент 13
Контроль якості у зварюванні
Комбіновані та гібридні технології у зварюванні та інженерії поверхні
Адитивні технології
Проєктування оптико-механічних вузлів

Освітній компонент 14
Засоби механізації зварювального виробництва
Виробництво зварювальних установок
Математичне моделювання та оптимізація технологічних об'єктів та систем
Обладнання для газотермічного нанесення покриття

 

 

KPI

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ЗВАРЮВАННЯ імені Є. О. ПАТОНА

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

LTFT

 Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25 % від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.


Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою
«Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій»
за спеціальністю 131 Прикладна механіка
на 2023/2024 навчальний рік
(вступ 2023 року)

      ЗАТВЕРДЖЕНО
Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол № 5 від « 23 » лютого 2023 р.)

УХВАЛЕНО
Вченою радою НН ІМЗ ім. Є.О. Патона КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол №2/23 від «30» січня 2023 р.)

 

 

Каталог містить анотований перелік дисциплін які пропонуються для обрання студентами другого (магістерського) рівня ВО згідно навчального плану на поточний та наступний навчальний рік.

Зміст

Освітній компонент 1
Зварні конструкції
Оптичні системи лазерного технологічного обладнання
Виробництво зварювальних установок
Інноваційні методи інженерії поверхні

Освітній компонент 2
Зварювання високоміцних сталей
Інноваційні технології в машинобудуванні1
Управління якістю у зварювальному виробництві
Координація робіт у зварюванні і споріднених процесах
Концентровані джерела енергії в технологіях інженерії поверхні

Освітній компонент 3
Управління ризиками у зварюванні
Проєктування випромінювачів технологічних лазерів1
Інформаційне забезпечення віртуального виробництва
Механіка та матеріалознавство покриттів

Освітній компонент 4
Спеціальні способи зварювання тиском
Технічні та програмні засоби систем автоматизації1
Проектування систем автоматичного керування
Комбіновані та гібридні технології у зварюванні та інженерії поверхні

Освітній компонент 5
Складально-зварювальне оснащення
Системи керування життєвим циклом виробу1
Обробка поверхонь з покриттями
Обладнання для газотермічного нанесення покриття

Силабус - це документ, який передає інформацію про конкретний курс та визначає очікування та відповідальність. Як правило, він більш вузький за обсягом, ніж навчальна програма. Силабус може бути складений екзаменаційною комісією або підготовлений викладачем або інструктором, який викладає або контролює курс. Це слово також використовується в загальному вигляді для реферату або програми знань і найбільш відоме в цьому сенсі як посилання на два каталоги доктринальних позицій, засуджених Католицькою Церквою у 1864 та 1907 рр.*)

 

Силабуси
кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій

 2022-2023 навчальний рік

 

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітня програма: Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій

Автор(и)

Статус дисципліни

Рік підготовки

Обсяг дисципліни

Семестровий контроль

Контрольні заходи

курс

семестр

кредитів

годин

Технологія конструкційних матеріалів

доц. Кондрашев П.В.

нормативна

I

1

4,5

135

екзамен

модульна контрольна робота

Лазерна поверхнева обробка

проф. Головко Л.Ф.

доц. Блощицин М.С.

нормативна

I/II

2

6

180

екзамен

 

Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною - II курс

доц. Романенко В.В.

ст. викл. Козирєв О.С.

нормативна

II

4

4,5

135

екзамен

розрахунково-графічна робота, модульна контрольна робота

Технології та устаткування зварювання плавленням, лазерних та споріднених процесів-2. Технології та устаткування лазерних процесів

проф. Головко Л.Ф.

доц. Блощицин М.С.

нормативна

I/II

2

5,5

165

екзамен

 

Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною - III курс

доц. Романенко В.В.

ст. викл. Козирєв О.С.

нормативна

III

5

4

120

екзамен

розрахунково-графічна робота, модульна контрольна робота

Деталі машин і основи конструювання

доц. Полешко О.П.

нормативна

III

6

6

180

екзамен

модульна контрольна робота

Системи комп'ютерного проєктування

ст. викл. Жук Р.О.

вибіркова

III

6

4

120

залік

 

Технології та устаткування зварювання плавленням, лазерних та споріднених процесів - Курсова робота

доц. Блощицин М.С.

нормативна

III

6

1

30

захист КР

 

Фізика лазерів

доц. Кагляк О.Д.

вибіркова

III

6

4

120

залік

домашня контрольна робота,

модульна контрольна робота

Деталі машин і основи конструювання - Курсовий проект

доц. Полешко О.П.

нормативна

IV

7

1,5

45

захист КП

 

Технологія лазерної розмірної обробки

проф. Котляров В.П.

нормативна

IV

7

6

180

екзамен

розрахунково-графічна робота

 

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітня програма: Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

Автор(и)

Статус дисципліни

Рік підготовки

Обсяг дисципліни

Семестровий контроль

Контрольні заходи

курс

семестр

кредитів

годин

Основи розрахунку та конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання (ЛТ)

ст. викл. Дубнюк В.Л.

вибіркова

IV

7

4

120

залік

розрахунково-графічна робота, модульна контрольна робота

Променеві засоби зварювання (ЛТ)

доц. Блощицин М.С.

вибіркова

IV

7

4

120

залік

розрахунково-графічна робота, модульна контрольна робота

Проектування оптико-механічних вузлів (ЛТ)

ст. викл. Дубнюк В.Л.

вибіркова

IV

8

4

120

залік

розрахунково-графічна робота, модульна контрольна робота

Проектування та експлуатація лазерного технологічного обладнання (ЛТ)

ст. викл. Дубнюк В.Л.

нормативна

IV

8

4

120

екзамен

модульна контрольна робота

 

Спеціальність: 136 Металургія

Освітня програма: Комп’ютеризовані процеси лиття

 Автор(и)

Статус дисципліни

Рік підготовки

Обсяг дисципліни

Семестровий контроль

Контрольні заходи

курс

семестр

кредитів

годин

Технологія виробництв та обробка матеріалів-1 (136 КПЛ)

доц. Гончарук О.О.

вибіркова

III

5

2

60

залік

модульна контрольна робота

 

 

Рівень вищої освіти: Друий (магістерський)

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітня програма: Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій

Автор(и)

Статус дисципліни

Рік підготовки

Обсяг дисципліни

Семестровий контроль

Контрольні заходи

курс

семестр

кредитів

годин

Основи наукових досліджень

ст. викл. Козирєв О.С.

вибіркова

I

1

2

60

залік

 

Проектування технологічних процесів у виробництві - Курсовий проект

доц. Блощицин М.С.

нормативна

I

1

4,5

135

захист КП

 

Проектування технологічних процесів у виробництві-1

 

 

 

проф. Головко Л.Ф.

проф. Котляров В.П.

доц. Блощицин М.С.

ст. викл. Козирєв О.С.

нормативна

I

1

5

150

екзамен

 

Проектування технологічних процесів у виробництві-2

 

 

 

проф. Котляров В.П.

нормативна

I

1

2,5

75

екзамен

модульна контрольна робота

Спеціальні способи у зварюванні плавленням лазерних та споріднених технологіях

 

проф. Котляров В.П.

нормативна

I

1

6

180

екзамен

домашня контрольна робота,

модульна контрольна робота

Сучасні методи проектування

доц. Гончарук О.О.

нормативна

I

1

5

150

екзамен

домашня контрольна робота,

модульна контрольна робота

Лазерна розмірна обробка

проф. Котляров В.П.

нормативна

I

2

5

150

екзамен

модульна контрольна робота

Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

доц. Кагляк О.Д.

вибіркова

I

2

2

60

залік

 

Оптичні системи лазерного технологічного обладнання

доц. Романенко В.В.

вибіркова

I

2

5

150

екзамен

модульна контрольна робота

Проектування випромінювачів технологічних лазерів

доц. Кагляк О.Д.

вибіркова

I

2

5

150

залік

модульна контрольна робота

Системи комп'ютерного проєктування

ст. викл. Жук Р.О.

вибіркова

I

2

5

150

екзамен

 

Сучасні методи проектування - Курсовий проект

доц. Гончарук О.О.

нормативна

I

2

1,5

45

захист КП

 

Процеси лазерної поверхневої обробки

проф. Головко Л.Ф.

доц. Блощицин М.С.

вибіркова

I

 

5

150

екзамен

 

Наукова робота за темою магістерської дисертації

доц. Кагляк О.Д.

вибіркова

II

3

6

180

залік

 

 

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітня програма: Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

 Автор(и)

Статус дисципліни

Рік підготовки

Обсяг дисципліни

Семестровий контроль

Контрольні заходи

курс

семестр

кредитів

годин

Лазерне технологічне обладнання (ЛТ)

доц. Гончарук О.О.

вибіркова

I

2

5

150

залік

модульна контрольна робота

Матрична лазерна оптика (ЛТ)

доц. Романенко В.В.

вибіркова

II

3

3

90

залік

розрахунково-графічна робота, модульна контрольна робота

 

 Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітня програма: Прикладна механіка

Автор(и)

Статус дисципліни

Рік підготовки

Обсяг дисципліни

Семестровий контроль

Контрольні заходи

курс

семестр

кредитів

годин

Проектування випромінювачів технологічних лазерів (ПМ)

доц. Кагляк О.Д.

вибіркова

I

2

5

150

залік

модульна контрольна робота

 

 

Рівень вищої освіти: Третій (PhD)

 Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітньо наукова програма: Прикладна механіка

Автор(и)

Статус дисципліни

Рік підготовки

Обсяг дисципліни

Семестровий контроль

Контрольні заходи

 

курс

семестр

кредитів

годин

Методи та обладнання дослідження процесів фізико-технічної обробки

проф. Головко Л.Ф.

доц. Блощицин М.С.

вибіркова

II

 

5

150

екзамен

 

Новітні наукові досягнення в галузі машинобудування

проф. Джемелінський В.В.

вибіркова

II

3

5

150

залік

 

 

 

 

 

 2021-2022 навчальний рік

 

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітня програма: Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

  Автор(и)

Статус дисципліни

Рік підготовки

Обсяг дисципліни

Семестровий контроль

Контрольні заходи

 

 

курс

семестр

кредитів

годин

 

 

Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною

 

 

 

доц. Романенко В.В.

ст. викл. Козирєв О.С.

вибіркова

III

5

4,5

135

залік

 

Деталі машин і основи конструювання

 

 

 

 

 

доц. Полешко О.П.

нормативна

III

6

4

120

залік

 

Деталі машин і основи конструювання - Курсовий проект

 

 

 

доц. Полешко О.П.

нормативна

III

6

1,5

45

захист КП

 

Основи наукових досліджень та технічної творчості

 

 

 

 

ст. викл. Козирєв О.С.

вибіркова

III

6

4

120

залік

 

Фізичні основи лазерних технологій

 

 

 

 

 

 

ст. викл. Козирєв О.С.

вибіркова

III

6

4

120

залік

 

Технологія лазерної розмірної обробки

 

 

 

 

 

проф. Котляров В.П.

нормативна

IV

7

7

210

екзамен

 

Лазерне технологічне обладнання

 

 

 

 

 

 

ст. викл. Дубнюк В.Л.

нормативна

IV

8

4

120

екзамен

модульна контрольна робота

Основи проектування оптико-механічних вузлів

 

 

 

 

ст. викл. Дубнюк В.Л.

вибіркова

IV

8

4

120

залік

модульна контрольна робота

 

 

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Освітня програма: Металознавство та комп'ютерне моделювання процесів термічної обробки

Автор(и)

Статус дисципліни

Рік підготовки

Обсяг дисципліни

Семестровий контроль

Контрольні заходи

 

 

курс

семестр

кредитів

годин

 

 

Технологія виробництв та обробка матеріалів-1

 

 

 

 

доц. Гончарук О.О.

вибіркова

III

5

2

60

залік

модульна контрольна робота

 

 

 

Рівень вищої освіти: Друий (магістерський)

 Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітня програма: Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

Автор(и)

Статус дисципліни

Рік підготовки

Обсяг дисципліни

Семестровий контроль

Контрольні заходи

 

 

курс

семестр

кредитів

годин

 

 

Лазерна розмірна обробка 

проф. Котляров В.П.

нормативна

I

1

4

120

екзамен

модульна контрольна робота

Лазерне технологічне обладнання - Курсова робота 

доц. Гончарук О.О.

нормативна

I

2

1

30

захист КР

 

Матрична лазерна оптика 

доц. Романенко В.В.

вибіркова

II

1

4,5

135

залік

 

Оптичні системи лазерного технологічного обладнання 

доц. Романенко В.В.

ст. викл. Жук Р.О.

вибіркова

I

2

6

180

екзамен

розрахунково-графічна робота, модульна контрольна робота

Проектування випромінювачів технологічних лазерів 

доц. Кагляк О.Д.

нормативна

I

1

3

90

залік

розрахунково-графічна робота, модульна контрольна робота

Спеціальні елементи та оснащення лазерних технологічних комплексів 

проф. Котляров В.П.

вибіркова

I

2

6

180

екзамен

дві модульні контрольні роботи

 

 

 

*) - За матеріалами Вікіпедії

 

 Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

 СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА

 для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій» спеціальності 131 Прикладна механіка

 

Назва сертифікатної програми

Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Спеціальність

131 Прикладна механіка

Освітня програма

Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій

Факультет / Інститут

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона

Кафедра

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Обсяг сертифікатної програми

54 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Документ про опанування сертифікатної програми

Сертифікат встановленого зразка КПІ ім. Ігоря Сікорського

Термін дії сертифікатної програми

Безстроково

Інтернет-адреса постійного розміщення сертифікатної програми

http://ltft.kpi.ua/ua/studentam/sertyfikatni-prohramy.html

 

 

 

 Лазерна техніка та технологія

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА

 для другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій» спеціальності 131 Прикладна механіка

 

Назва сертифікатної програми

Лазерна техніка та технологія

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Спеціальність

131 Прикладна механіка

Освітня програма

Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій

Факультет / Інститут

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона

Кафедра

Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Обсяг сертифікатної програми

54 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Документ про опанування сертифікатної програми

Сертифікат встановленого зразка КПІ ім. Ігоря Сікорського

Термін дії сертифікатної програми

Безстроково

Інтернет-адреса постійного розміщення сертифікатної програми

http://ltft.kpi.ua/ua/studentam/sertyfikatni-prohramy.html