Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ступенева система освіти

Форми навчання

Планування навчального процесу
- стандарти вищої освіти та освітні програми
- графік навчального процессу
- навчальні плани
- розклад занять

Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчального процесу
- документи деканату
- документи кафедри
- документи зі спеціальностей і спеціалізацій
- навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін

Інформатизація освітнього процесу

Форми організації освітнього процесу
- навчальні заняття
- самостійна робота студента
- практика

Система забезпечення якості освітньої діяльності
- стандарти освітньої діяльності
- університетська система забезпечення якості
- інтеграція освітньої і наукової діяльності
- методичне забезпечення якості навчального процесу
- контроль результатів навчання
- рейтингова система оцінювання результатів навчання студентів
- випускна атестація студентів

Особливості організації освітнього процесу з підготовки магістрів
Особливості організації освітнього процесу з підготовки докторів філософії
Особливості організації освітнього процесу заочної форми навчання

Національна рамка кваліфікацій
Індивідуальний навчальний план підготовки магістра
Структура і зміст інформаційного пакету інституту/факультету
Рекомендації студентам щодо вивчення кредитного модуля макет програми навчальної дисципліни
Макет робочої програми кредитного модуля
Індивідуальний план роботи аспіранта
Академічні правила студентів
Інститут кураторства

Положення про проведення семестрового контролю та атестації студентів

Загальні відомості
Проміжна атестація студентів
Семестровий контроль
- підготовка до семестрового контролю
- проведення семестрового контролю
- оформлення результатів семестрового контролю
- особливості оформлення заліково-екзаменаційних відомостей з практик
Особливості проведення семестрового контролю в онлайн-режимі

 

 

 

Для отримання витягу з протоколу Вченої ради ММІ:

 1. Отримати висновок методичної комісії ММІ.
 2. Підготувати витяг згідно нової форми:

          2.1. Роздрукувати.

          2.2. На паперових носіях та в електронному вигляді надати Душинській Г.В. (на ел. адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

          2.3. У день засідання одним витягом з протоколу затверджується перелік рукописів, що рекомендуються для подання експертній раді.

2.4. Загальний список надається в паперовому та в електронному вигляді (к. 240-а, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

Зразки документів:

Порядок надання грифів

Бланки на підручник

Витяги

Титул навчального посібника Автори

Титул навчального посібника Укладачі

Титул підручника Автори

Відгук керівника ДП бак, ДР бак, наукового керівника МД
Відомість про результати навчання студентів - бакалаври
Екзаменаційний білет - бакалаври, магістри
Завдання на ДП - бакалаври
Завдання на ДР - бакалаври
Завдання на МД - магістри ОНП
Завдання на МД - магістри ОПП
Звіт ЕК бакалаври + додаток
Звіт ЕК магістри + додаток
Зразок Додаток до наказу про завершення навчання - бакалаври
Зразок Додаток до наказу про завершення навчання - магістри
Зразок Наказ про завершення навчання - бакалаври
Зразок Наказ про завершення навчання - магістри
Пояснення
Протокол екзамен - бакалаври
Протокол екзамен - магістри
Протокол заключного засідання - захист бакалаври
Протокол захист ДП - бакалаври
Протокол захист ДР - бакалаври
Протокол захист МД - магістри
Рецензія на ДП бак, спец, ДР бак, спец, МД
Титул ДП бакалавра
Титул ДР бакалавра
Титул МД
Відомості про результати навчання студентів - магістри

20 червня 2019 р. о 1430 в 435-19 ауд.

відбудеться засідання кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Порядок денний:

 1. Кадрове питання.

Доповідач: зав. каф. Крівцун І. В.

 1. Розгляд та затвердження навчально-методичної документації на наступний навчальний рік.

Доповідач: доц. Кагляк О. Д.

 1. Про виконання індивідуальних планів викладачів за минулий навчальний рік та затвердження попереднього розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік.

Доповідач: ст. викл. Дубнюк В. Л.

 1. Розгляд та затвердження рейтингу науково-педагогічного персоналу кафедри за навчальний рік, що минає.

Доповідач: ст. викл. Жук Р. О.

 1. Обговорення результатів захисту дипломних проектів бакалаврів та дисертаційних робіт магістрів.

Доповідач: проф. Головко Л. Ф.

 1. Про результати проведення переддипломної практики бакалаврів та підготовку до проведення переддипломної практик професійних магістрів.

Доповідач: доц. Романенко В. В.

 1. Про готовність кафедри до проведення літньої вступної кампанії.

Доповідач: ас. Степура О. М.

 1. Наукова доповідь співробітника Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАНУ Тимошенка Андрія Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ЛАЗЕРНО-ЛИВАРНИЙ ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ ШИРОКОЇ ГАМИ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ» за науковою спеціальністю 05.03.07 Процеси фізико-технічної обробки. Науковий керівник: д.т.н. проф. Лихошва Валерій Петрович.
 1. Різне.

 

Завідувач кафедри                                                                                      І. В. Крівцун

5 червня 2019 р. о 1430 в каб. 435-19

відбудеться засідання кафедри

лазерної техніки та фізико-технічних технологій

 

Порядок денний:

 1. Кадрове питання. Звіт науково-педагогічних працівників кафедри про роботу за попередній період та рекомендація кафедри щодо продовження контракту.

Доповідач: зав. каф. Крівцун І. В.

 1. Про початок підготовки рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри.

Доповідач: ас. Жук Р. О.

 1. Підведення підсумків наукової роботи студентів кафедри за поточний навчальний рік, зокрема, обговорення результатів проведення Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «ІННОВАЦІЇ МОЛОДІ В МАШИНОБУДУВАННІ 2019», звіт про роботу студентських науково-технічних гуртків кафедри.

Доповідачі: доц. Гончарук О. О.;

доц. Кондрашев П. В.

 1. Про результати перевірки навчально-методичної документації кафедри щодо підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістр та підготовку навчально-методичної документації з дисциплін кафедри на наступний навчальний рік за новими формами.

Доповідач: доц. Кагляк О. Д.

 1. Різне.

Завідувач кафедри                                                    І. В. Крівцун

22 травня 2019 р. о 1430 в каб. 435-19

відбудеться засідання кафедри

лазерної техніки та фізико-технічних технологій

 

Порядок денний:

 1. Кадрове питання.

Доповідач: зав. каф. Крівцун І. В.

 1. Про стан агітаційної роботи та готовність кафедри до літньої вступної кампанії.

Доповідачі: зав. каф. Крівцун І. В.

ас. Степура О. М.

 1. Підготовка до перевірки навчально-методичної документації дисциплін кафедри навчально-методичним відділом Університету, яка має відбутися 28 травня.

Доповідач: ст. викл. Дубнюк В. Л.

 1. Обговорення тематики ініціативних науково-дослідних договорів.

Доповідачі: доц. Гончарук О. О.

 1. Результати підготовки тез доповідей та статей на студентську наукову конференцію.

Доповідачі: проф. Головко Л. Ф.;

доц. Кондрашев П. В.

 1. Про завершення підготовки нових навчальних планів підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії за освітньою програмою Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів та робочих навчальних планів на наступний навчальний рік.

Доповідач: ст. викл. Дубнюк В. Л.

 1. Різне.

Завідувач кафедри                                                    І. В. Крівцун

ОГОЛОШЕННЯ

« 09 » квітня 2019 р. о 11-00 в аудиторії 214 корпусу № 1

в підрозділі / групі підрозділів

Механіко-машинобудівний інститут

відбудеться пряме таємне голосування з обрання виборних представників з числа працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Університету.

Претенденти у виборні представники можуть бути висунуті трудовими колективами або шляхом самовисування, про що до Організаційного комітету            (кім. 123-1) подається витяг з протоколу конференції трудового колективу або заява не пізніше « 03 » квітня 2019 р.

25.03.2019 р. в 1430 в залі засідань Вченої ради НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського відбудеться конференція трудового колективу ММІ

Порядок денний

 1. Звіт директора про підсумки роботи інституту в 2018 р.
 2. Обговорення та затвердження акту виконання колективного договору за 2018 р.
 3. Обговорення та затвердження колективного договору на 2019 рік.
 4. Звіт голови профбюро ММІ
 5. Вибори делегатів на конференцію трудового колективу НТУУ „КПІ”.
 6. Обговорення та висунення кандидатур на посаду ректора КПІ ім. Сікорського

6 березня 2019 р. о 1430 у каб. 435-19

відбудеться засідання кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Порядок денний:

 1. Обговорення результатів наукової діяльності кафедри за 2018 календарний рік.

Доповідач: доц. Гончарук О. О.

 1. Про поточний стан справ з виховної роботи кафедри та використання державної мови у навчальному процесі. Результати перевірки виховної роботи кафедри комісією МОН.

Доповідачі: проф. Головко Л. Ф.;

ст. викл. Дубнюк В. Л.

 1. Про роботу щодо вдосконалення методичного та матеріально-технічного забезпечення дисципліни «Матеріалознавство».

Доповідач: доц. Гончарук О. О.

 1. Про організацію та результати проведення агітаційної кампанії щодо набору на І курс.

Доповідачі: проф. Головко Л. Ф.;

ас. Степура О. М.

 1. Звіт аспірантів кафедри про поточний стан проведення наукових досліджень.

Доповідачі: проф. Головко Л. Ф.;

аспіранти та керівники

 1. Пропозиції кафедри щодо кандидатур обрання на посаду ректора Університету та їх обговорення.

Доповідач: зав. каф. Крівцун І. В.

 1. Про створення на базі кафедри науково-технічного гуртка «Моделювання складних інженерних систем із застосуванням 3D прототипування».

Доповідач: ст. викл. Дубнюк В. Л.

 1. Різне.

Завідувач кафедри                                                                                      І. В. Крівцун